واحدهای فهاب

واحد مالی واداری و فروش

روند فروش شرکت فهاب بدین گونه می باشد که مشتری جهت خرید بتن به این مرکز مراجعه کرده و پس از تنظیم قرارداد و طی نمودن امور مالی و همچنین تعیین متراژ و عیار بتن درخواستی فاکتور محصول را دریافت کرده و به بخش ترانسپورت تسلیم می نماید لازم به ذکراست که تسویه حساب کامل پانزده روز پس از آخرین مرحله بتن ریزی  انجام می شود فروش بتن در حال حاضر به واحد مترمکعب بوده که هرمترمکعب ۲۳۰۰ کیلوگرم می باشد که این امر مظابق با باسکول و نظارت ترانسپورت شرکت فهاب و بصورت وزن خالص در بارنامه قید گردیده و صورت می پذیرد.

پاداش عملی که بخوبی آنرا انجام داده ایم

این است که توفیق آنرا پیدا کرده ایم