واحد ترانسپورت

واحد ترانسپورت :

واحد ترانسپورت (حمل و نقل) در واقع بازوی اجرایی و عملیاتی این واحد تولیدی است.

از وظایف مهم این واحد می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

– برنامه ریزی مدون و مستمر بر ظرفیت تولید و توزیع

– هماهنگی نهایی با مشتریان برای اعلام زمان دقیق بتن ریزی

– امکان تخلیه مناسب بتن تولیدی در پروژه های معرفی شده با بررسی مشکلات ترافیکی

– بازدید های مکرر قبل و حین بتن ریزی همراه با همکاران واحد کنترل کیفیت برای حفظ و ارتقاء کیفیت بتن تحویلی

– مراقبت ، نظارت و کنترل زمان تحویل بتن از کارخانه تا محل پروژه مشتریان