دپارتمان مالی، حسابداری، بازاریابی و فروش

واحد اطلاع رسانی ، بازاریابی و فروش:

در فهاب بتن با این دیدگاه که از نتایج حاصل دپارتمان روابط عمومی باید بهرمند شد ، برنامه ریزی می گردد. تا جایگاه واقعی خود را بین سازندگان کلان شهر تهران بدست آورد. تحقیق و ایجاد یک جامعه آماری با هدف شناسائی مشتریان جدید و حفظ مشتریان قدیم و تکریم شایسته و در خور آنها در نهایت دقت عمل توام با نکات حرفه ای جزء اصول عینی در این بخش می باشد. لذا با نگاهی عمیق تر به اصول عملی و کاربردی این واحد پیشرفت روزافزون سایر واحدها را تضمین می نماییم.

از دیگر اقدامات مدیریت عامل در راستای تکریم مشتریان می توان به انعقاد قراردادهای حضوری و غیرحضوری جهت گرامیداشت زمان شما سروران گرامی اشاره نمود ، لذا واحد فروش جهت تسریع در تنظیم قراردادهای خود ، مجموعه را حضورتان معرفی می نماید.

دپارتمان مالی و حسابداری:

این بخش قراردادهای تنظیم شده در واحد فروش را با نگاهی دوباره برای کنترل سفارش خریداری شده با توجه به قرارداد تنظیمی با میزان بتن تحویل شده به وسیله واحد تولید و ترانسپورت ، بررسی نموده تا حسابرسی دقیق نهایی فاکتورها را در دستور کار خود قرار دهد.