امروز : چهارشنبه, 05 تیر 1398
تلفن ۶۶۹۲۱۱۵۴
تهران , میدان توحید , خیابان پرچم , پلاک ۲۸

واحد ترانسپورت

واحد ترانسپورت (حمل و نقل) در واقع بازوی اجرایی و عملیاتی این واحد تولیدی است .
از وظایف مهم این واحد می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
برنامه ریزی مدون و مستمر بر ظرفیت تولید و توزیع
هماهنگی نهایی با مشتریان برای اعلام زمان دقیق بتن ریزی
امکان تخلیه مناسب بتن تولیدی در پروژه های معرفی شده با بررسی مشکلات ترافیکی
بازدیدهای مکرر قبل و حین بتن ریزی همراه با همکاران واحد کنترل و کیفیت برای حفظ و ارتقاءکیفیت بتن تحویلی
مراقبت ،نظارت و کنترل زمان تحویل بتن از کارخانه تا محل پروژه مشتریان